Kategorie

Najczęściej kupowane

Informacja

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REKLAMUJESZ.COM

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
V. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczna
VI. Warunki zawierania umowy wykonania produktu
VII. Weryfikacja projektu klienta
VIII. Sposoby płatności
IX. Sposoby dostawy
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia końcowe

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólneCel i zakres zbierania danych
II. Podstawa przetwarzania danych
III. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
IV. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Reklamujesz.com działający pod adresem www.reklamujesz.com prowadzony jest przez SEQUENCE A. Chróst, R. Leszczyński S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 1/118, 85-060 Bydgoszcz, NIP: 9671340176, REGON: 340885920.

 2. Sklep internetowy  www.reklamujesz.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy  www.reklamujesz.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Wykonanie Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług sklepu internetowego  www.reklamujesz.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym Reklamujesz.com przez Klienta jest posiadanie Konta oraz zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 6. Sklep internetowy Reklamujesz.com prowadzi sprzedaż hurtową B2B za pośrednictwem sieci Internet.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

   

II.DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Reklamujesz.com Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.reklamujesz.com

 3. FORMULARZ REJESTRACJI formularz dostępny na stronie internetowej www.reklamujesz.com umożliwiający utworzenie Konta.

 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym Reklamujesz.com, umożliwiający wybór Produktu oraz dodatkowych powiązanych z nim opcji zakupowych, jego uzupełnienie przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Sklep Internetowy Reklamujesz.com.

 6. KONSUMENT osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 8. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA informacje na temat Zamówionego Produktu, w szczególności informacje dotyczące technologii znakowania gadżetów oraz specyfikacji gadżetów.

 9. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Sklep Internetowy Reklamujesz.com zgodnie z Projektem przesłanym przez Klienta, które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Sklepem Internetowym Reklamujesz.com.

 10. PROJEKT - elektroniczna wersja Produktu przesyłana przez Klienta lub wykonywana przez Sklep Internetowy Reklamujesz.com.

 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Reklamujesz.com.

 12. SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych określonych przez Sklep Internetowy Reklamujesz.com.

 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 14. USŁUGODAWCAREKLAMUJESZ.COM – SEQUENCE A. Chróst, R. Leszczyński S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 1/118, 85-060 Bydgoszcz, NIP: 9671340176, REGON: 340885920 .

 15. UMOWA O WYKONANIE PRODUKTU (UMOWA SPRZEDAŻY) - Umowa o Wykonanie Produktu zawarta między Klientem, a Reklamujesz.com za pośrednictwem sklepu internetowego Reklamujesz.com.

 16. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Reklamujesz.com uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.

 17. PRZEYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI - zaakceptowanie pliku graficznego przesłanego prze Klienta, po czym następuje proces realizacji Zamówienia.

 18. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - okres realizacji Zamówienia podany dla danego Produktu.

 19. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w sklepie internetowym Reklamujesz.com.

 20. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Reklamujesz.com.

   

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego Reklamujesz.com korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie Umów o Wykonanie Produktu za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

 2. prowadzenie Konta,

 3. udostępnianie informacji w formie Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w sklepu internetowego Reklamujesz.com odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej sklepu internetowego Reklamujesz.com treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część sklepu internetowego Reklamujesz.com i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w sklepu internetowego Reklamujesz.com poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w sklepu internetowego Reklamujesz.com zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. Komputer z dostępem do Internetu.

 2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 3. Przeglądarka internetowa.

 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z sklepu internetowego Reklamujesz.com w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Wymagania techniczne pliku, zawierającego Projekt Klienta, dotyczący elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przeznaczony do wydruku zostały szczegółowo opisane w zakładce "Jak przygotować logo " stronie internetowej http://reklamujesz.com/content/6-jak-przygotowac-logo

 5. Przesłanie pliku niezgodnego ze Specyfikacją opisaną w zakładce "Jak przygotować logo" uniemożliwi wykonanie Zamówionego Produktu.

   

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient w celu złożenia Zamówienia ma obowiązek zarejestrować Konto w sklepie internetowym Reklamujesz.com.

 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w sklepie internetowym Reklamujesz.com, zostaje zawarta poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.reklamujesz.com. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę widoczną na stronie sklepu internetowego Reklamujesz.com - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Informacje na temat zamawianego Produktu są zawsze dostępne w Szczegółach Zamówienia.

 3. Na tym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia oraz cenie Produktu.

 4. Klient samodzielnie określa cechy Produktu:

 1. Rodzaj Zamawianego Produktu,

 2. Ilość zamawianego Produktu,

 3. Kolorystykę,

 4. Znakowanie.

 1. Następnie należy kliknąć pole „Dodaj do koszyka".

 2. Po dodaniu zamawianego Produktu do koszyka Zamówień, Klient wprowadza niezbędne dane do dostawy Produktu oraz wystawienia rachunku.

 3. Następnie Klient musi wybrać sposób dostawy Zamówionego Produktu oraz określić sposób płatności. Dodatkowo Klient musi złożyć oświadczenie dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu.

 4. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje na temat złożonego przez Klienta Zamówienia tj.:

  1. określenie przedmiotu Zamówienia,

  2. cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują,

  3. dane do dostawy,

  4. wybrany sposób dostawy i płatności.

 5. Zamówienie, złożone na podstawie powyższej procedury, wiąże Klienta jeżeli Reklamujesz.com potwierdzi jego otrzymanie.

 6. Klient dostarcza Projekt graficzny za pomocą pola „Załącz plik" pod adresem:  http://reklamujesz.com/kontakt gdzie może wgrać pliki z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi lub bezpośrednio na adres mailowy: sklep@reklamujesz.com, podając w temacie maila numer Zamówienia.

 7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po jego opłaceniu oraz akceptacji plików dostarczonych przez Klienta.

 

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego Reklamujesz.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej sklepu internetowego Reklamujesz.com podana jest w złotych polskich.Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej sklepu internetowego Reklamujesz.com jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym Reklamujesz.com, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia

  1. Celem zawarcia umowy o wykonania Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z rozdziałem V Regulaminu

  2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z rozdziałem V Regulaminu Reklamujesz.com potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Reklamujesz.com następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  2. oświadczenie Reklamujesz.com o otrzymaniu Zamówienia,

  3. oświadczenie Reklamujesz.com o przyjęciu Zamówienia,

 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Reklamujesz.com.

 7. Zawarta pomiędzy Reklamujesz.com a Klientem umowa o świadczenie usług zostanie potwierdzona fakturą pro forma dostarczoną w formie elektronicznej (bez podpisu Klienta, na co Klient wyraża zgodę)na wskazany przez Klienta adres e-mail, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

 8. Po opłaceniu faktury pro forma i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sequence A. Chróst, R. Leszczyński S.C., zostanie wystawiona faktura VAT i dostarczona Klientowi w formie elektronicznej  na zasadach podanych w pkt. VI 7.

   

VII. WERYFIKACJA PROJEKTU KLIENTA

 1. Po zawarciu umowy wykonania Produktu zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu Reklamujesz.com dokonuje Weryfikacji i informuje o jej wyniku Klienta.

 2. W wypadku pozytywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji -Reklamujesz.com wysyła na podany adres e-mail informacje o poprawności plików i przyjęciu zamówienia do realizacji, w przypadku wykrycia błędów, Klient powinien przygotować nowy plik w oparciu o wymagania techniczne.

 3. W wypadku negatywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu nie są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji – Reklamujesz.com:

  1. Niezwłocznie wskazuje Klientowi niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta, ze Specyfikacją oraz wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie, a następnie przeprowadza ponowną Weryfikację.

  2. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3.1 lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Reklamujesz.com ponownie wskazuje niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta, ze Specyfikacją i wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

  3. Następnie po uzupełnieniu przez Klienta Projektu przyszłego Produktu zgodnie ze Specyfikacją Reklamujesz.com niezwłocznie przystępuje do realizacji Produktu. W innym wypadku Reklamujesz.com przystępuje do realizacji Produktu jedynie na wyraźne życzenie Klienta i zgodnie z uzupełnionym przez niego Projektem, a w braku takiego życzenia odstępuje od umowy.

    

VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Reklamujesz.com udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. Przelewem na rachunek bankowy.

66 1140 2004 0000 3902 7281 1525  (mBank) SEQUENCE A. Chróst, R. Leszczyński S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 1/118, 85-060 Bydgoszcz . (W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia)

2. Płatność za pośrednictwem serwisuDotPay.pl.

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Wykonania Produktu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym SEQUENCE A. Chróst, R. Leszczyński S.C..

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu DotPay.pl Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą serwisu DotPay.pl. Serwis DotPay.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

   

IX.SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w sklepie internetowym Reklamujesz.com Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 3. Dla Zamówień o łącznej wartości przekraczającej 1000 polskich złotych (PLN) netto, Reklamujesz.com zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Produktu.

 4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Reklamujesz.com i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  1. Termin realizacji Produktu przez Reklamujesz.com:

   1. Czas realizacji Produktu liczony jest od akceptacji przez Reklamujesz.com Pliku graficznego Klienta lub od akceptacji przez Klienta Projektu wykonywanego przez Reklamujesz.com.

   2. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 24 GODZIN.

     

X.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Reklamujesz.com wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@reklamujesz.com

  3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Reklamujesz.com (ul. Sobieskiego 1/118, 85-060 Bydgoszcz).

  4. Reklamujesz.com ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

  5. Z chwilą Akceptacji Projektu przez Klienta, Reklamujesz.com nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści.

   2. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym.

   3. Wydruk prac przesłanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe

   4. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.

 2. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

  1. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  2. Zasady dotyczące reklamacji z tytułu rękojmi za wady Produktu przez Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem: 

   1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu Klient zobowiązany jest zgłosić Reklamujesz.com - pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.

   2. Reklamujesz.com jest uprawnione do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad Produktu – w takim wypadku Klient zgodnie z żądaniem Reklamujesz.com udostępnia jej zakwestionowany Produkt lub przesyła go do Reklamujesz.com. W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Produktu.

   3. W opisie reklamacji należy podać dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie reklamacyjne.

   4. Rozpatrzenie reklamacji przez Reklamujesz.com następuje w terminie 7 Dni Roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.2. – w tym wypadku termin liczy się od dnia udostępnienia lub przesłania Reklamujesz.com Produktu.

   5. Reklamacje dotyczące druku z plików graficznych nieprzygotowanych zgodnie z naszą Specyfikacją nie będą uwzględniane.

  3. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta: 

 • Przy przygotowywaniu plików do druku w formatach PDF, AI, CDR zalecana rozdzielczość to 300 dpi (do druku przyjmujemy rozdzielczość od 150 dpi jednak reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane). 
   

 • Przy przygotowywaniu Plików Graficznych w formatach PDF, AI, CDR bitmapy umieszczone w pliku muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku. Reklamacje dotyczące tak zapisanych Plików Graficznych nie będą uwzględniane.

 • Przesyłając do nas Pliki Graficzne należy wziąć pod uwagę, że reklamacje dotyczące druku z plików CDR oraz plików PDF wygenerowanych z programu CDR nie będą uwzględniane.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

 • Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.

 • Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym - porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego).

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 1% (słownie: jeden procent) ilości dostarczonego Produktu.

 • Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta:

 • W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie, że ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.

 • Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach offsetowych, a maszynach cyfrowych nie będą uwzględniane z racji różnic technologicznych.

  1. Odpowiedzialność Reklamujesz.com w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy o Wykonanie Produktu. Reklamujesz.com ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy o Wykonanie Produktu i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

  2. Reklamujesz.com dołoży wszelkich starań, aby zrealizować i wysłać Zamówienie w ustalonym terminie, jednakże zastrzega sobie prawo do nieplanowanego opóźnienia, które wynika z przyczyn niezależnych od Reklamujesz.com, a mianowicie przyczyn technicznych związanych z awarią maszyn, braku dostawy energii elektrycznej, braku sygnału internetowego, winy wynikającej z błędu firmy kurierskiej oraz warunków atmosferycznych, które mają wpływ na powyższe przyczyny. Nieterminowość związana z realizacją zamówień, wynikająca z wyżej wymienionych powodów nie jest podstawą do roszczenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy Reklamujesz.com:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Reklamujesz.com Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@reklamujesz.com

  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

    

XI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa o wykonanie Produktu jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Reklamujesz.com dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 4. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to zamówień wykonanych na indywidualne Zamówienie Klienta.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4

   

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Usługobiorca z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem Internetowym Reklamujesz.com, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Sklepu Internetowego Reklamujesz.com do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych sklepu internetowego Reklamujesz.com, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.

 3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Sklepu Internetowego Reklamujesz.com, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z sklepu internetowego Reklamujesz.com bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

   

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy Reklamujesz.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą Klienta Sklepu Internetowego Reklamujesz.com, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.

 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Reklamujesz.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 5. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.reklamujesz.com jest SEQUENCE A. Chróst, R. Leszczyński S.C. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Sobieskiego 1/118, 85-060 Bydgoszcz, NIP: 9671340176, REGON: 340885920, adres poczty elektronicznej: biuro@reklamujesz.com, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie sklepu internetowego Reklamujesz.com.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o wykonanie Produktu.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,

 2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

 3. Numer telefonu,

 4. Numer NIP,

 5. Adres e-mail.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Reklamujesz.com lub zawarcia umowy o wykonanie Produktu.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z sklepu internetowego Reklamujesz.com, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Reklamujesz.com lub zawieranie umowy o wykonanie Produktu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowy o wykonanie Produktu zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego Reklamujesz.com.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego Reklamujesz.com przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

   

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@reklamujesz.com


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Reklamujesz.com oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.